ANBI

Naam ANBI:Protestantse gemeente te Roodeschool
RSIN/Fiscaal nummer:824130224
Website adres:www.pgroodeschool.nl
E-mail:scriba@pgroodeschool.nl
Adres:Hooilandseweg 75
Postcode:9983 PB
Plaats:Roodeschool
Postadres:Postbus 5
Postcode:
Plaats:Roodeschool
RSIN/Fiscaal nummer Diaconie:824130893

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

In onderstaande tabel treft u de financiële gegevens van de kerk over het boekjaar 2018.

postbegroting 2018rekening 2018rekening 2017
Opbrengsten en baten
Opbrengsten onroerende zaken€ 7.500€ 7.828€ 8.507
Opbrengsten uit rente en dividenden€ 22.500€ 22.692€ 23.446
Opbrengsten levend geld€ 44.050€ 46.163€ 48.330
Totaal baten€ 74.050€ 76.683€ 80.283
Uitgaven en Kosten
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat€ 50.500€ 49.763€ 47.546
Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen€ 12.250€ 14.780€ 9.581
Kosten overige eigendommen en inventarissen€ 4.300€ 2.188€ 3.845
Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten€ 5.250€ 3.605€ 4.932
Salarissen (koster, organist e.d.)€ 1.576 -
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen€ 3.700€ 4.548€ 3.596
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente€ 6.750€ 10.689€ 4.271
Afdracht door te zenden collecten en giften - -€ 25
Rentelasten/bankkosten -€ 306€ 330
Totaal lasten€ 82.750€ 87.455€ 74.126
Saldo (baten - lasten)€ -8.700€ -10.772€ 6.157
Incidentele baten en lasten
Incidentele baten -€ 6.301 -
Incidentele lasten -€ -832 -
Totaal incidentele baten en lasten -€ 5.469 -
Mutaties bestemmingsreserves / -fondsen
Onttr. bestemmingsreserves/ -fondsen€ 1.750€ 4.854€ 1.300
Toev. bestemmingsreserves/ -fondsen€ -4.000€ -4.097€ -4.000
Resultaat€ -10.950€ -4.546€ 3.457

In onderstaande tabel treft u de financiële gegevens van de diaconie over het boekjaar 2018.

ANBI
rapport

Klik hier voor het volledige pdf bestand ANBI transparantie gegevens kerkelijke gemeente Roodeschool. Klik hier voor het beleidsplan 2018-2021 van onze kerk.