Collecten

Waarschijnlijk hebt u afgelopen maanden de kerkdienst thuis meebeleefd. Juist nu we niet bij elkaar kunnen komen in het kerkgebouw beseffen we hoe waardevol het samenkomen is. We missen het samen zingen, bidden, horen, ontmoeten. We worden ons meer en meer bewust hoe wezenlijk dit alles is voor ons samen kerk-zijn en voor ons persoonlijk geloof. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch naar elkaar om te zien en samen kerk te zijn. Ook de collecten horen hierbij. De roeping om onze gave, ook in collecten, te delen met de geloofsgemeenschap en met medemensen in nood, is wezenlijk voor ons samen kerk-zijn.

Omdat we nu niet kunnen collecteren in de erediensten vragen we u om uw collecte(n) digitaal bij te dragen. Hieronder staan alle doelen vanaf 16 augustus die op het collecterooster staan vermeld. Als u bij het overmaken van uw gift het doel vermeld, verzorgt de Diaconie de rest.

Als u geen keuze kunt maken en de Diaconie uw bijdrage wenst te laten verdelen, dan zal dit door de Diaconie worden verdeeld over de doelen van de maand.

Het collecterooster vindt u in het Kerkvenster.

Maak uw giften over op NL54 RABO 0374 5097 78 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Roodeschool.